نظرسنجی سالانه متخصصان امنیتی نشان می‌دهد که در سال‌های رشد بودجه‌‌ها نسبت به افزایش سطح تهدیدات سایبری کافی نبوده است. بنابر گزارش امنیتی مربوط به سال‌های 2019-2018 از مؤسسه رسمی امنیت اطلاعات، فقدان منابع مالی بزرگ‌ترین چالش برای امنیت فناوری اطلاعات بوده است. این فقدان منابع خود متأثر از فقدان تجربه و مهارت است.

در نظرسنجی که انجام شده حداقل 45 درصد از پاسخ‌دهندگان کمبود منابع را به عنوان بزرگ‌ترین چالش خود انتخاب کردند. همینطور 37 درصد افراد اظهار داشتند که بزرگ‌ترین مشکل عدم تجربه است و 31 درصد بزرگ‌ترین مشکل را عدم مهارت عنوان کردند. در نهایت، اکثر متخصصان امنیتی فکر می‌کنند که بودجه‌ای در اختیار آنهاست، کافی نیست. در این باب: فقط 11 درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند بودجه‌ای که برای امنیت در اختیار آنهاست متناسب با سطح خطرات امنیت مجازی و یا بیشتر از نیاز است، در حالی که اکثریت (52 درصد) گفتند که بودجه‌ها در حال رشد است، اما این میزان رشد به هیچ‌وجه کافی نیست.

متخصصان از منشأ این تهدیدات امنیتی نیز آگاه بودند. 75 درصد «افراد» را بزرگ‌ترین چالشی که در امنیت مجازی با آنها روبرو هستند می‌دانند. 12 درصد معتقدند که فرآیندهای اشتباه باعث بروز تهدادات امنیتی می‌شوند. 13 درصد هم نبود تجهیزات با فناوری مناسب را عامل اصلی می‌دانند. همین موضوع می‌تواند نیاز به منابع مالی بیشتر را به خوبی توجیه کند: «افراد» یک تهدید امنیتی بسیار پیچیده هستند و به راحتی و بدون هزینه کافی نمی‌توان از پس مواجهه با آنها برآمد.

البته نشانه‌هایی از پیشرفت هم وجود دارد. بیش از 60 درصد متخصصان IT می‌گویند که این حرفه در رسیدگی به رخدادهای امنیتی در حال وقوع، پیشرفت کرده است. با این که فقط 7 درصد اظهار داشتند که این وضعیت در حال بدتر شدن است.

كمتر از نیمی از پاسخ‌دهندگان (48 درصد) احساس كرده‌اند كه این صنعت در دفاع از سیستم‌ها در مقابل حمله و محافظت از داده‌ها در حال بهتر شدن است. با این که 14 درصد نظرشان این بوده که این حرفه در حال بدتر شدن است. این نشان از یک حرکت مداوم در این صنعت، برای رسیدن به رویکردی همه‌جانبه برای امنیت اطلاعات دارد.

تکنولوژی که پیش‌بینی می‌شود در آینده بیشترین تأثیر را بر امنیت اطلاعات داشته باشد و با افزایش سطح تهدیدات سایبری مقابله کند یا هکرها از آن به عنوان ابزاری برای نفوذ استفاده کنند، هوش مصنوعی (AI) و فناوری یادگیری ماشین (Machine Learning) است.