براساس گزارشی که توسط آیرمیک منتشر شده است، سازمان‌ها توجه کافی به مدیریت ریسک‌‌های نوظهور ندارند. آنها ترجیح می‌دهند بر روی مدیریت آسان‌تر مخاطرات قابل مشاهده تمرکز کنند. این موضوع اثبات می‌کند که چالش‌های مرتبط با مخاطرات نوظهور، نیاز به یک رویکرد جدید در مورد نحوه مدیریت آن‌ها دارد.

این گزارش اشاره می‌کند که جهان به طور فزاینده‌ای بی‌ثبات، غیرقطعی، پیچیده و مبهم است و لازم است تا بازآزمایی مدیریت ریسک و تلاش‌هایی برای متعادل‌سازی بین مدیریت ریسک‌های سنتی و مخاطرات نوظهور انجام داد. با این حال، سازمان‌ها تمایل دارند در صورت داشتن مجموعه‌ای از داده‌های مفید و کنترل انتخاب کردن مسیر خود، بر تهدیدهای مادی متمرکز شوند.

گزارش راه‌حل‌های جدید برای خطرات نوظهور دنیای جدید را هشدار می‌دهد: «این خطر وجود دارد که هیئت مدیره، مخاطرات نوظهور را، به خاطر هزینه‌هایشان، در پوشه «خیلی‌سخت» یا «کم‌اهمیت» بایگانی کنند و وقت خود را صرف ریسک‌های سنتی‌تر کنند.»

این گزارش تأکید می‌کند که مخاطرات نوظهور برای «تعریف»، «به صورت کمی درآوردن» و «مشخص کردن» از خطرات سنتی سخت‌تر هستند و نیاز به یک رویکرد متفاوت و خلاقانه دارند. ارزیابی‌های رسمی و  تصویرسازی داده‌ها باید با بحث‌های ساختاری و خلاقانه عوض شوند. هیئت مدیره و متخصصان ریسک باید مکانی را برای «فکر کردن در مورد غیرقابل تصورها و صحبت از سخنان غیرقابل بیان» ایجاد کنند.